Warunki współpracy i odbioru powłoki

Malarnia VEXPO Witold Skowron 39-300 Mielec ul. Korczaka 2 , NIP 8171039697 REGON 831353241

Tel. (17) 7883779, Fax. (17) 7883779 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych

1. Malarnia VEXPO Witold Skowron realizuje usługi w zakresie obróbki chemicznej oraz malowania proszkowego elementów stalowych, aluminiowych oraz ocynkowanych.

2. Ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest Malarnia VEXPO Witold Skowron.

3. Podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez Klienta pisemnego zamówienia na formularzu dostępnym w siedzibie firmy. Zamówienia złożone w firmie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Klienta.

4. W procesie malowania proszkowego elementy zawieszane są na specjalnych zawieszkach. Ślady po zawieszkach nie są wadą fizyczną powłoki lakierniczej. Uwagi Klienta dotyczące szczególnego sposobu zawieszania elementów i/lub miejsca w których można wykonać otwory technologiczne należy wpisać na zamówieniu oraz zaznaczyć na załączonym rysunku technicznym. W przypadku nie załączenia rysunku Malarnia VEXPO Witold Skowron nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.

5. Mechaniczne i/lub chemiczne przygotowanie powierzchni do malowania proszkowego ma za zadanie zapewnić właściwą przyczepność farby do podłoża i nie jest wykonywane w celu usunięcia wad powierzchniowych. Klient weryfikuje i usuwa we własnym zakresie wady typu zarysowania powierzchni, nieprzeszlifowane lub nieszczelne spawy, odpryski spawalnicze, zacieki i nierówna powierzchnia po cynkowaniu (zlewy, zacieki, wtrącenia).

6. Ostre krawędzie elementu przeznaczonego do obróbki muszą zostać usunięte przez Klienta przed dostarczeniem elementów do lakierni.

7. W przypadku malowania elementów ocynkowanych ogniowo należy poinformować cynkownię przed procesem cynkowania, że elementy będą malowane proszkowo. Powłoka cynkowa wyrobów przeznaczonych do lakierowania musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN-ISO 1461:2011 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową wymagania i metody badań” Skład chemiczny ocynku niespełniający wymagań procesu malowania proszkowego może uniemożliwiać wykonanie prawidłowej powłoki proszkowej.

8. Klient składając zamówienie oświadcza tym samym, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

9. We wszystkich przypadkach, w których pojawiają się wątpliwości co do prawidłowego wykonania elementów lub konstrukcji przeznaczonych do lakierowania proszkowego prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

10. Wykonane powłoki lakiernicze zabezpieczane są standardowo do transportu i rozładunku folią stretch. W celu woli Klienta dodatkowego zabezpieczenia elementów do transportu (np. palety, tektura, przekładki, styropian) jest on zobowiązany je zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt.

11. W przypadku odbioru polakierowanych elementów osoba działająca w imieniu Klienta lub na zlecenie Klienta obowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.

12. Klient dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego polakierowanych elementów oraz niezwłocznie informuje o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Malarnię VEXPO Witold Skowron z obowiązku przyjęcia reklamacji.

13. Ocena powłok lakierniczych prowadzona jest wg poniższych wytycznych: - Wygląd: powłoka na oznaczonej powierzchni nie może mieć rys sięgających aż do materiału podłoża. Kiedy oznaczana powierzchnia jest oglądana pod kątem 60º, żaden z podanych niżej defektów nie może być widoczny z odległości 3m – nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania skazy. Powłoka musi mieć równomierny połysk i kolor. Oba kryteria muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:

a) dla elementów użytkowanych na zewnątrz – ocena z odległości 5 m.

b) dla elementów użytkowanych wewnątrz – ocena z odległości 3m. - Grubość powłoki: średnia arytmetyczna dla całego elementu nie może być niższa niż ustalona w zamówieniu grubość powłoki, przy czym dopuszcza się powłoki dla których pojedyncze odczyty grubości stanowią 80% nominalnej grubości (np. dla grubości nominalnej 60µm graniczną dolną dopuszczalną wartością zmierzoną jest 48µm).

14. Powłoki proszkowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz są wrażliwe na działanie rozcieńczalników organicznych, stężonych alkoholi, kwasów, zasad i związków ropopochodnych.

15. Elementy pomalowane muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, a użyte materiały opakowaniowe muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową.

16. Zaginanie detalu po nałożeniu powłoki musi być poprzedzone testami potwierdzającymi zachowanie szczelności nałożonej powłoki. Nawet małe pęknięcia powłoki proszkowej mogą prowadzić do powstania ognisk korozji.

17. Materiały wykorzystane podczas montażu elementów pomalowanych typu masy od uszczelniania, kity, kleje, smary, chłodziwa, zaprawy, taśmy klejące, itp. mające kontakt z pokrytymi powłokami muszą być pH - obojętne i nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla nałożonej farby. Oddziaływanie słońca potęguje agresywność chemikaliów. Zbyt długie pozostawienie taśm/folii zabezpieczających na powierzchni powłoki proszkowej, szczególnie przy ekspozycji słonecznej lub wysokiej temperaturze otoczenia, może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia taśm/folii z powłoką proszkową. W wyniku tej reakcji folia nie będzie dała się usunąć bez uszkodzenia powłoki proszkowej.

18. Mycie po montażu jest często przyczyną powstania wad powłok, stąd też należy zachować szczególną ostrożność podczas tego procesu przestrzegając poniższych wytycznych:. - do mycia należy używać czystą wodę, do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów. - w czasie mycia temperatura powłoki nie może przekraczać 25ºC, - temperatura stosowanej do mycia mieszaniny nie może przekraczać 25ºC, - nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni przez tarcie, - nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp., - nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu, - użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż jedną godzinę, - po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą.

19. W przypadku nie odebrania przez Klienta materiałów po wykonaniu usługi zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.

20. Do odpowiedzialności Malarnia VEXPO Witold Skowron z tytułu rękojmi za wady polakierowanych elementów wobec Klientów nie będących konsumentami nie będą miały zastosowania przepisy art. 560, art. 561 oraz art. 566 Kodeksu Cywilnego.

21. Malarnia VEXPO Witold Skowron odpowiada wobec Klientów nie będących konsumentami tylko za rzeczywistą szkodę, przy czym górną granicą odpowiedzialności jest wysokość ceny netto usługi.

22. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:

1. wadą konstrukcyjną malowanych elementów,

2. czynnikami mechanicznymi,

3. odgazowaniami z powłoki cynku na elementach ocynkowanych, lakierowanych proszkowo.

4. czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem lub kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych warunkach eksploatacji elementu.

5. na skutek działania nadmiernej temperatury na lakierowaną powierzchnię lub działaniem agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.

23. Gwarancja nie obejmuje elementów malowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni, jak i powłoki na elementach przemalowywanych.

24. Spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo wł

spawanie